Aktualności

24 maja 2019 16:35 | Aktualności

Świetlica wakacyjna w GOK Cisek

Gminny Ośrodek Kultury w Cisku informuje, że w dniach od 01 - 12 lipca b.r. uruchomiona zostaje świetlica wakacyjna dla dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzić będzie Joanna Balas i Aneta Langer w godz. od 8.00 do 16.00. Szczegółowy plan zajęć dostępny jest poniżej. Uczestnictwo dziecka należy zgłosić do 10 czerwca włącznie. 

Dodatkowych informacji udziela się w GOK i w bibliotece lub  telefonicznie (774871095,  774871132, 774061396).

 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICY LETNIEJ

W CISKU

 

Termin realizacji:           01.07 – 12.07.2019

 

Założenia:

Poznanie regionu: tradycji, kultury, środowiska naturalnego.  Aktywny wypoczynek dzieci podczas wakacji. Nauka samodzielności i współistnienia w grupie. Rozwijanie zainteresowań poznawczych.  Rozwijanie umiejętności artystycznych.

Cele:

Integracja grupy. Nabycie umiejętności współdziałania w grupie. Rozbudzanie aktywności poznawczej oraz rozwijanie zainteresowań. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie i innych. Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych. Rozwijanie aktywności fizycznej. Poszerzanie wiadomości o otaczającym świecie.

 

Metody Pracy:

Pogadanka, Konkursy, gry terenowe,  wycieczki, turniej wiedzy, gry i zabawy praktyczne działania, ćwiczenia.

 

Formy pracy

 1. Indywidualna,
 2. Zbiorowa,
 3. Zespołowa.

 

Plan zajęć na poszczególne dni:

 

I Tydzień

Poniedziałek

Przywitanie dzieci, zapoznanie z programem zajęć i regulaminem. Zawarcie kontraktu. Zabawy integracyjne, zabawy na boisku (np. stare zabawy naszych rodziców i dziadków). Zapoznanie z mapą Ciska, ustalenie tras wycieczek, prace plastyczne spacer po najbliższej okolicy.

 

Wtorek

Warsztaty taneczne i dyskoteka.

Pogadanka – zachowuj się bezpiecznie w czasie wyjść i zabaw. Spacer po Cisku, oglądanie fontanny przed GOK-iem, plac zabaw w Parku Centralnym przy UG Cisek, konkurs wiedzy i plastyczny.

 

Środa

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wycieczki, wyjście na „Kotliny”. Zajęcia profilaktyczne ,, Uzależnienia”. Piknik na „Kotlinach” – zabawy ruchowe.

 

Czwartek

Zwiedzanie muzeum u p. Ketzlera. Turniej tenisa stołowego na hali gimnastycznej.

 

Piątek

Wyjazd na basen do Raciborza (H2Ostróg).

 

II Tydzień

Poniedziałek

 

Pogadanka na temat kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, wyjście do kina na wakacyjny sens, rozgrywki na boisku szkolnym, rysowanie komiksu na temat przygód w czasie wakacji.

 

Wtorek

Warsztaty taneczne.

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wycieczek w autobusie i nad wodą . prace plastyczne, konkurs na najlepszego bajarza - ,,Opowiedz mi legendę o Cisku”.

 

Środa

Rozmowy o rozsądnym korzystaniu ze słońca, Gry i zabawy na boisku szkolnym, (rozgrywki badmintonowe, piłka ręczna, gry i zabawy naszych rodziców). Gry stolikowe, rysowanie kredą na asfalcie. Turniej sportowy, konkurs na wakacyjną piosenkę.

 

Czwartek

Wycieczka do miasteczka westernowego Twinpigs w Żorach.

 

Piątek

Zabawy przy muzyce – dyskoteka, podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów i drobnych upominków. Uroczyste zakończenie świetlicy.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów planu, przy uwzględnieniu sugestii dzieci.

 

Organizator zapewnia:

 

 1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania świetlicy.
 2. Jeden ciepły posiłek zrobiony przy pomocy dzieci i zimne napoje.
 3. Materiały do prowadzenia zajęć.


REGULAMIN ŚWIETLICY LETNIEJ

 

Opiekunowie na świetlicy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze

warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz

zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

 1. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz.16.00.
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani napisać

oświadczenie.

 1. Uczestnicy świetlicy mają prawo do:

1)      spokojnego wypoczynku,

2)      uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych,

3)      podczas turnusu,

4)      korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu,

5)      świetlicy,

6)      wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie turnusu.

 1. Uczestnicy mają obowiązek:

1)      bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców,

2)      przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,

3)      brać udział w realizacji programu świetlicy,

4)      zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,

5)      szanować mienie, pomoce dydaktyczne (Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie),

6)      kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków,

7)      przestrzegać zasad poruszania się po drogach,

8)      uczestnik półkolonii zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych,  aktywności na dworze oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych,  mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe oraz być przygotowanym do wyjazdu na basen (strój kąpielowy, ręcznik, krem z filtrem i nakrycie głowy).

 1. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w  świetlicy (bez możliwości zwrotu opłaty ).

 

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas świetlicy oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

v  Dokonać wpłaty w wysokości 120  zł w ramach potwierdzenia wpisania dziecka na listę   uczestników, termin do 10.06.2019

v  Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem, w przeciwnym wypadku zaliczka nie zostanie zwrócona.

Dane do przelewu:64 8882 1016 2002 0000 3450 0001

Tytułem: ŚWIETLICA, imię i nazwisko dziecka.

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości i akceptuję jego treść.

 

Cisek, …………………… Podpis rodzica: ………………………

 

 

Przeczytano: 380 razy.| Wydrukuj|Do góry